Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 

Webové rozhraní http://www.amakids.cz/ (dále jen „Webové rozhraní“ či „Webové stránky“) a internetový portál http://platform-amakids.eu (dále jen „Internetová platforma“) jsou využívány společností INTALENTS s.r.o., IČO: 06604633, DIČ: CZ06604633, se sídlem: Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zastoupena jednateli: Yuriy Artamonov, Anatolij Dejneko, Nataliya Deyneko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285309 (dále jen „Společnost“), na základě licence, která byla Společnosti udělena Společností s ručením omezeným „Akademie mentální aritmetiky pro děti“ se sídlem: 109153, Ruská federace, město Moskva, ul. Privolnaja, dům 27, budova 1, 1. podlaží, DIČ: 7724335220, IČO: 1157746886197 (dále jako „Držitel práv“ či „Společnost s ručením omezeným „Amakids“) prostřednictvím Mezinárodní smlouvy o obchodní koncesi poskytnuté k užívání souboru práv náležících „Amakids“ v podnikatelské činnosti, včetně práva na využití Webového rozhraní a Internetové platformy, obchodního označení „Amakids“, know-how a dalších práv. Zřizovatelem a provozovatelem Webového rozhraní a Internetové platformy je Držitel práv, který odpovídá za jejich funkčnost a zajištění, jakož i za veškeré závazky s užitím Webového rozhraní a Internetové platformy související.

Adresa pro doručování: Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Telefonní číslo: +420 212 340 340

Kontaktní e-mail: info@amakids.cz

Všichni uživatelé a návštěvníci Webového rozhraní jsou povinni řídit se dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Webového rozhraní (dále jen „Podmínky užití webového rozhraní“).


 1. Úvod

Webové rozhraní a Internetová platforma byly navrženy Společností s ručením omezeným „Amakids“, která poskytla Společnosti na základě Mezinárodní smlouvy o obchodní koncesi soubor práv k užívání v podnikatelské činnosti při poskytování služeb klientům (dále jen „Klienti“), zahrnující rovněž právo na užívání šablony webových stránek. Společnosti bylo také poskytnuto obchodní označení (dále jen „Logo“), kdy bylo Společnosti uděleno také právo uvádění Loga mimo jiné na Webovém rozhraní.   

Společnost vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby informace zveřejněné na těchto Webových stránkách o Společnosti byly úplné a pravdivé. Společnost však nemůže zaručit úplnost a správnost informací obsažených na těchto Webových stránkách. Společnost proto nenese žádnou odpovědnost za případné chyby v obsahu Webových stránek.

Používáním těchto Webových stránek návštěvník bez jakýchkoli výhrad nebo výjimek vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami užití webového rozhraní.


 1. Poskytované služby
 1. Služby nabízené prostřednictvím těchto Webových stránek a prostřednictvím Internetové platformy, k níž je Klientům umožněn přístup do jejich uživatelského účtu pomocí emailu a hesla (dále jen „přístupové údaje“), mohou být poskytovány v různých Centrech pro rozvoj intelektu (dále jen „Centrum“). Společnost nezaručuje, že je konkrétní služba k dispozici v každém jednotlivém Centru. Služby případně nabízené Držitelem práv mohou být poskytovány v různých světových zemích a na základě franšízových smluv, kdy Společnost nezaručuje, že je konkrétní služba k dispozici pro Klienty v České republice. Společnost nenese žádnou odpovědnost za služby nabízené a poskytované Držitelem práv.
 2. Na Internetové platformě může Klient nastavovat vybrané parametry objednané služby prostřednictvím svého účtu. Klienti jsou povinni uchovávat přístupové údaje ke svému účtu na Internetové platformě v tajnosti.


 1. Obecná pravidla používání Webových stránek

 3.1. Autorské právo

 1. Obsah těchto Webových stránek, včetně programového vybavení Webového rozhraní a těchto Podmínek užití webového rozhraní, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy jiných osob. Zejména jakékoli reprodukování, adaptace, překlad, šíření, zveřejnění a zpracování obsahu Webových stránek v jiných médiích, včetně zveřejnění či zpracování v elektronických médiích, je chráněno autorským právem. Jakékoli použití všech nebo části těchto informací se připouští pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. Jakékoli reprodukování informací nebo dat, zejména používání textů či fragmentů textů nebo grafických materiálů, se připouští pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti. Právo na šíření a reprodukci náleží vždy Společnosti.
 2. Fotografie zveřejněné na Webových stránkách mohou být použity pouze pro redakční účely. Fotografie, které jsou reprodukovány a/nebo jejichž elektronická verze je upravována pro redakční účely, musí obsahovat označení autorského práva „© [rok] „Amakids“. Všechna práva vyhrazena.“ Přetištění je prováděno zdarma, avšak na adresu Společnosti je nutné zaslat kopii přetištěného materiálu.
 3. V případě nerespektování výše uvedeného je Společnost oprávněna postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními právními předpisy a domáhat se tak, aby bylo od zásahů do autorských práv Společnosti upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu a přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.


3.2. Ochranné známky

 1. Logo a všechny názvy služeb/produktů a/nebo design produktů jsou registrovanými ochrannými známkami Společnosti s ručením omezeným „Amakids“ případně Společnosti či jiných příslušných vlastníků. Jakékoli oficiální nebo neoficiální používání uvedených ochranných známek bez souhlasu těchto osob je zakázáno a představuje porušení právních předpisů o ochranných známkách, autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nebo právních předpisů proti nekalé soutěži.


3.3. Odpovědnost za obsah webových stránek třetích osob

 1. Na těchto Webových stránkách jsou obsaženy odkazy (tzv. „hyperlinky“) na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami a jejichž obsah není Společnosti znám. Společnost prostřednictvím Webového rozhraní pouze usnadňuje přístup k předmětným webovým stránkám třetích stran, avšak nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah. Odkazy na webové stránky třetích stran se zaměřují pouze na usnadnění navigace na předmětných webových stránkách. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za případná porušení platných právních předpisů nebo práv třetích stran, která jsou přítomna na předmětných webových stránkách.
 2. Co se týká webových stránek, které lze navštívit prostřednictvím Webových stránek Společnosti, majitelé předmětných stránek jsou plně odpovědní za obsah předmětných webových stránek, jakož i za služby na nich nabízené.
 3. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případná porušení autorských práv, práv k ochranným známkám nebo jinému duševnímu vlastnictví, porušení osobnostních nemajetkových práv, která jsou přítomna na webových stránkách třetích osob, na něž je umístěn odkaz zveřejněný na Webových stránkách Společnosti.


3.4. Odpovědnost Společnosti

 1. Jakákoliv odpovědnost Společnosti za škody a ztráty vzniklé v důsledku používání těchto Webových stránek, a to bez ohledu na právní základ, je omezena pouze na úmyslně způsobené škody. V případech, kdy je Společnost odpovědna za porušení svých povinností vyplývajících ze smlouvy na základě závazného právního předpisu, musí být celková výše jakéhokoli nároku na náhradu škody omezena na předpokládanou výši ztrát.
 2. Odpovědnosti Společnosti za přestupek spáchaný v souvislosti s využíváním těchto Webových stránek se může Společnost zprostit prostřednictvím tzv. liberace, kdy prokáže, že vyvinula veškeré úsilí, které je možné v dané situaci spravedlivě požadovat, aby spáchání přestupku odvrátila.
 3. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Společnosti v souladu s právními předpisy týkajícími se odpovědnosti za nekvalitní služby nebo odpovědnosti vyplývající ze záruk poskytnutých Společností. Shora zmíněná omezení odpovědnosti rovněž nebudou uplatněna v případě poškození lidského života a zdraví.                                                                                      
 4. Společnost vynakládá značné úsilí k ochraně Webových stránek před viry, avšak Společnost není schopna zaručit jejich úplnou absenci. Proto se doporučuje návštěvníkům a uživatelům Webového rozhraní, aby samostatně přijali opatření k ochraně svých počítačů před viry (použitím antivirových programů) před zahájením stahování dokumentů a dat z Webových stránek.
 5. Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití návštěvníky a uživateli v rozporu s jeho určením.
 6. Společnost nezaručuje absenci chyb či výpadků jednotlivých funkcí Webových stránek, jakož i neodpovídá za dostupnost předmětných funkcí.
 7. Společnost nenese odpovědnost za případné zneužití účtu Klienta na Internetové platformě třetí osobou. Případně odpovědnou osobou je v takovém případě vždy provozovatel a správce Internetové platformy, kterým je Držitel práv.
 8. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Webového rozhraní nebo Internetové platformy, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Webovém rozhraní či Internetové platformě, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.


 1. Ochrana osobních údajů
 1. Vyplněním formuláře na Webových stránkách nebo při zakládání klientského účtu na Internetové platformě poskytuje uživatel Webového rozhraní či Klient Společnosti některé osobní údaje. Při užívání Webového rozhraní může docházet rovněž k získávání, zpracovávání a uchovávání dalších údajů Společností v souladu se „Zásadami ochrany osobních údajů“.


 1. Soubory cookies
 1. Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané soubory cookies (dále jen „cookies“), tj. soubory, které ukládají informace do počítače nebo jiného elektronického zařízení návštěvníka webového rozhraní. Uživatelé Webového rozhraní nejsou na základě ukládaných informací identifikovatelní.
 2. Cookies umožňují analýzu způsobu užívání Webového rozhraní a pomáhají např. ke správné funkčnosti Webového rozhraní či pro zapamatování přihlašovacích údajů Klienta, které pak není nutné opakovaně zadávat.
 3. Souhlas s používáním cookies je vyjádřen zaškrtnutím příslušného souhlasu na Webovém rozhraní, čímž návštěvník uděluje svůj souhlas s jejich využíváním a také se zpracováváním takto získaných údajů Společností.
 4. Používání cookies lze odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Odmítnutí používání souborů cookies však může mít za následek limitaci některých funkcí Webového rozhraní.
 5. Více informací o souborech cookies lze nalézt v samostatném dokumentu, který má přednost před úpravou v tomto článku.


 1. Ostatní ustanovení
 1. Tyto Podmínky užití webového rozhraní se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. V případě vzniku sporů týkajících se Webových stránek, budou tyto řešeny způsobem stanoveným platnými právními předpisy České republiky.
 2. V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek užití webového rozhraní stane neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení.
 3. Společnost si vyhrazuje právo jednostranně měnit Podmínky užití webového rozhraní. Každá takováto změna nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným v novelizovaném znění Podmínek užití webového rozhraní.


Tyto Podmínky užití webového rozhraní nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2020.