Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost INTALENTS s.r.o., IČO: 06604633, DIČ: CZ06604633, se sídlem: Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zastoupena jednateli: Yuriy Artamonov, Anatolij Dejneko, Nataliya Deyneko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285309, kontakty: tel. +420 212 340 340, email: info@amakids.cz (dále jen „Poskytovatel služeb“ či „Správce“), provozující Centrum rozvoje intelektu „AMAkids“, prohlašuje, že veškeré osobní údaje osob, návštěvníků a uživatelů (dále jen „Klienti“) získané při uzavření smlouvy o poskytování služeb s Klientem (dále jen „smlouva“) či v souvislosti s jejím uzavřením, prostřednictvím webového rozhraní http://www.amakids.cz/ (dále jen „Webové rozhraní“) a internetového portálu http://platform-amakids.eu/ (dále jen „Internetová platforma“), jejichž zřizovatelem a provozovatelem je Společnost s ručením omezeným „Akademie mentální aritmetiky pro děti“ se sídlem: 109153, Ruská federace, město Moskva, ul. Privolnaja, dům 27, budova 1, 1. podlaží, DIČ:  7724335220, IČO:  1157746886197 (dále jako „Držitel práv“ či „Společnost s ručením omezeným „Amakids“), jež Poskytovatel služeb využívá na základě licence Držitelem práv mu udělené, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „nařízení GDPR“) a s platnými předpisy České republiky, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) a v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele služeb (dále jen „obchodní podmínky“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují, jakým způsobem nakládá Správce s údaji Klientů, a informují o zásadách ochrany soukromí Klientů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují, za jakým účelem a na základě jakého právního základu Správce osobní údaje Klientů zpracovává, jaké osobní údaje zpracovává a na jak dlouhou dobu a dále upravují práva Klienta ve vztahu k ochraně osobních údajů. V případě potřeby dalšího vysvětlení podrobností se lze obrátit na výše uvedené tel. číslo, emailovou adresu či dopisem na výše uvedenou adresu sídla Správce.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na:

 • zpracování osobních údajů získané v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, s využíváním Webového rozhraní a Internetové platformy
 • zpracování osobních údajů, které provádí Správce během komunikace s Klientem prostřednictvím e-mailu, telefonu a dalších prostředků dálkové komunikace
 • zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Poskytovatele služeb

Správce klade na ochranu osobních údajů maximální důraz. Data Klientů jsou zabezpečena proti odcizení a zneužití.


 1. Shromažďování, zpracování a rozsah osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které jsou zpracovávány, se liší na základě účelu, pro nějž jsou zpracovávány. Jedná se o následující účely:

 1. poskytování služeb (výuka Klientů a s tím související služby) a plnění smlouvy Správcem (dále jen "Účel A").
 2. plnění právních povinností (dále jen "Účel B"), tj. zpracovávání zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, zákona o archivnictví a evidenci, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy, také za účelem elektronické komunikace, evidence

kontaktního údaje a poskytovaných služeb.

Pro plnění Účelu A a Účelu B může Správce od Klienta požadovat a zpracovávat osobní údaje týkající se Klienta. Jedná se zejména o tyto údaje:

 1. Identifikační a kontaktní údaje Klienta získané při prvotní registraci Klienta uskutečňované prostřednictvím Webového rozhraní a při učinění nezávazné objednávky služeb Klientem, jako jsou jméno a příjmení, email, telefon, popřípadě bydliště (město), u právnické osoby její název a sídlo.
 2. Při uzavírání smlouvy s Klientem se nad to jedná o další následující osobní údaje: datum narození či rodné číslo, u právnické osoby IČO, podpis, adresa (fakturační).

(Osobní údaje výše uvedené společně dále jen jako „osobní údaje“).

Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje subjektů z důvodu realizace jím nabízených služeb, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, dále z důvodu splnění právních povinností Poskytovatele služeb a pro účely jeho oprávněných zájmů. Podrobněji jsou důvody shromažďování osobních údajů vymezeny v čl. 3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Poskytovatelem služeb a Klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.


 1. Souhlas se zásadami zpracování osobních údajů
 1. Zaškrtnutím příslušného pole („Seznámil jsem se se zásadami zpracování osobních údajů“) při odeslání nezávazné objednávky zkušební lekce prostřednictvím Webového rozhraní uděluje Klient svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a se zpracováváním svých osobních údajů Správcem, jak je uvedeno výše.
 2. Klient dále může udělit souhlas ke zpracování osobních údajů v následujícím rozsahu (kliknutím na příslušné pole na Webovém rozhraní):

pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení olympiád, herních tréninků a dalších akcí pořádaných centrem pro rozvoj intelektu.

Souhlas Klient uděluje dobrovolně na dobu maximálně 3 (tří) let ode dne jeho udělení a může jej vzít kdykoli zpět.


 1. Pravidla sdělování, zpracování a nakládání s osobními údaji
 1. Nakládání s osobními údaji Klientů podléhá úpravě nařízení GDPR a další příslušné legislativě.
 2. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně svých osobních údajů.
 3. Zpracováním osobních údajů Klientů může Správce pověřit třetí osobu, specializovaný subjekt (dále jen „zpracovatel"), který pro Správce provádí zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů dle příslušných ustanovení nařízení GDPR. Správce zvolí po pečlivém zvážení jako zpracovatele pouze takovou osobu, která poskytuje maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.
 4. V případě, že by se Klient domníval, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu sochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav;
 • obrátit se v této věci na Úřad pro ochranu osobních údajů (viz čl. 6. písm. c) Zásad ochrany osobních údajů).


 1. Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má Klient rovněž právo:
 • na přístup k osobním údajům, tj. na informace o tom, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje a žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a může žádat kopii těchto údajů;
 • požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci sdělit;
 • žádat o omezení zpracování osobních údajů, tj. osobní údaje znepřístupnit, dočasně odstranit či uchovat nebo na provedení jiných úkonů zpracování, které Klientovi zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva;
 • na přenositelnost údajů, tj. právo požádat, aby osobní údaje týkající se Klienta byly předány třetímu subjektu.
 1. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří byli Správcem poučeni o povinnostech vyplývajících z nařízení GDPR a dále případných zpracovatelů pověřených Správcem.


 1. Právo vzít souhlas zpět a právo na změnu a vymazání osobních údajů
 1. Podle nařízení GDPR má Klient právo vzít udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět.
 2. Registrovaní uživatelé a Klienti mají právo žádat Správce o změnu či vymazání osobních údajů z jeho databáze.
 3. Žádost o změnu či vymazání osobních údajů lze provést zasláním zprávy s tímto požadavkem na emailovou adresu: info@amakids.cz, případně dopisem na adresu sídla Správce.

 

 1. Ostatní a závěrečná ustanovení
 1. V rámci Webového rozhraní Poskytovatel služeb využívá také tzv. „soubory cookies“, více informací o jejich užívání lze nalézt zde.
 2. Všechny spory a neshody smluvních stran vyplývající z výše vymezeného nakládání s osobními údaji Klientů budou řešeny způsobem stanoveným platnými právními předpisy České republiky.
 3. Klient bere na vědomí, že má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. V případě nespokojenosti s vyřízením této žádosti Správcem, má právo podat stížnost k dohledovému orgánu - Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111.
 4. Vyřízení žádosti dle článku 4. písm. d), e) a článku 5. závisí na povinnostech plynoucích z právních předpisů, kdy může být kladné vyřízení limitováno povinnostmi Poskytovatele služeb.
 5. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Zásady ochrany osobních údajů. Každá taková změna nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným v novelizovaném znění těchto Zásad ochrany osobních údajů.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2020.