Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jež jsou zpracovány v souladu s §1751 a dalšími relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“) v platném znění (dále také jako „obchodní podmínky“).


 1. Společnost

Společnost INTALENTS s.r.o., IČO: 06604633, DIČ: CZ06604633, se sídlem: Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zastoupena jednateli: Yuriy Artamonov, Anatolij Dejneko, Nataliya Deyneko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285309, kontakty: tel. +420 212 340 340, email: info@amakids.cz (dále jen „Poskytovatel služeb“), provozní doba zákaznické linky: Po – Pá 10:00 – 19:00 hodin, provozuje Centrum rozvoje intelektu „AMAkids“ a provádí výuku dětí a výuku dospělých (dále jen „Klient“) podle speciální metodiky. Využívá při tom výukových programů, mimo jiné také programu Mentální aritmetiky, který umožňuje rapidní zvýšení mentálních schopností a inteligence Klienta. V AMAkids jsou za tím účelem používány unikátní trenažéry – abakusy, na nichž žáci provádí sčítání, odčítání a jiné aritmetické operace. Program rozvíjí jemnou motoriku, umožňuje počítat v hlavě velmi rychle a bez chyb a zvyšuje rychlost myšlenkových procesů Klienta, který pak snadno pracuje s několikamístnými čísly.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem služeb a Klientem, který na základě své nezávazné objednávky navštíví zkušební lekci výuky a který případně poté uzavírá s Poskytovatelem služeb smlouvu o poskytování blíže specifikovaných služeb (dále jen „smlouva“). V případě, že Klientem je osoba mladší 18 let, smlouvu za Klienta uzavírá zákonný zástupce. Smlouva může být uzavřena také s právnickou osobou, za níž ji uzavírá osoba s jednatelským oprávněním, či podnikající fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

Níže uvedené podmínky platí pro fyzické osoby vystupující v pozici Klienta, a to jak pro děti tak i pro dospělé všude tam, kde není uvedeno, že podmínky platí pouze pro dítě.

Tyto obchodní podmínky jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Poskytovatele služeb je poskytnout Klientům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.  


 1. Služby

Poskytovatel služeb dle podmínek níže stanovených poskytuje Klientům služby pro rozvoj schopností a dovedností v jím zřízeném Centru pro rozvoj intelektu (dále jen „Centrum“).

Poskytovatel služeb organizuje rozvojové tréninky a lekce Centru rozvoje intelektu „AMAkids“, sestávající z předem stanoveného počtu vyučovacích hodin dle rozvrhu (souhrnně dále jako „služby“) za účasti zaměstnanců nebo spolupracovníků Poskytovatele služeb s příslušnou kvalifikací pro realizaci programu uskutečňovaného Poskytovatelem služeb. V rámci rozvojového tréninkového programu nabízí Poskytovatel služeb placené balíčky, jejichž součástí je literatura, herní materiály a další vybavení pro rozvojové tréninky Klienta;   

Poskytovatel služeb v rámci specializovaného výukového programu prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracovníků zajišťuje svým Klientům nezbytné podmínky pro posílení morálního, fyzického a psychického zdraví a také posílení emoční pohody se zohledněním jejich individuálních vlastností během pobytu na území Centra. Specificky u dětí výše uvedený program také přispívá k dosahování následujících cílů:

 • stimulace harmonického rozvoje obou hemisfér mozku dítěte;
 • zdokonalení schopnosti rychle a přesně počítat v hlavě;
 • zlepšení studijních výsledků v matematice a dalších školních předmětech;
 • vytváření sebedůvěry, zvýšení sebevědomí a vnitřní motivace k učení.


 1. Podmínky poskytování služeb

a)Poskytovatel služeb dle podmínek níže stanovených poskytuje Klientům služby dle článku 2. těchto obchodních podmínek, a to na základě objednávky Klienta a po úhradě jím objednaných služeb ve sjednané výši a lhůtě.


b)Aby Poskytovatel služeb mohl garantovat kvalitu poskytovaných služeb, doporučuje, aby byl Klient v době začátku výuky starší 4 let, uměl počítat do 10, a aby byl schopen vykonávat domácí úkoly alespoň 15 minut denně.


 1. Nezávazná objednávka

 4.1. Způsob objednání služby

 1. Poskytovatel služeb umožní novému Klientovi navštívit zkušební lekci na základě žádosti, kterou Klient učiní prostřednictvím webového formuláře na oficiálních stránkách: www.amakids.cz (dále také jen jako „Webové stránky“).
 2. Vyplněním formuláře na Webových stránkách Klient odesílá svou žádost o první zkušební lekci, jakožto nezávaznou objednávku služeb. Nezávazná objednávka Klienta nezavazuje k další spolupráci s Poskytovatelem služeb.
 3. Na základě učiněné žádosti bude Klient dále kontaktován Poskytovatelem služeb telefonicky či emailem za účelem dohodnutí osobní schůzky ohledně zkušební lekce a za účelem případného uzavření smlouvy o poskytování služeb další výuky.
 4. Poskytovatel služeb vyžaduje od Klienta uvést v nezávazné objednávce pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro účel kontaktování Klienta před první zkušební lekcí. V případě následného uzavření smlouvy vyžaduje Poskytovatel služeb od Klienta pouze ty osobní údaje, které je nezbytně nutné za tímto účelem uvést. Poskytnuté údaje jsou použity pouze pro interní účely Poskytovatele služeb potřebné k realizaci objednané služby a je s nimi nakládáno výlučně v souladu s právními předpisy (zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a „Zásadami ochrany osobních údajů“.
 5. Údaje uvedené Klientem jsou Poskytovatelem služeb považovány za správné a úplné.
 6. Klient odesláním objednávky či uzavřením smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou také nedílnou součástí smlouvy, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky či uzavření smlouvy.
 7. Ve smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek, potom tato odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


 4.2. Odstoupení od smlouvy

 1. Klient může odstoupit od smlouvy formou dopisu či emailem (z adresy, uvedené ve smlouvě), konkrétně doporučeným dopisem doručeným na adresu sídla Poskytovatele služeb či adresu provozovny Poskytovatele služeb či na emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích v čl. 1. obchodních podmínek a na Webových stránkách, pro rychlejší zrušení je možné zvolit telefonní hovor na číslo uvedené v čl. 1. obchodních podmínek a následně zaslat email či doporučený dopis.
 2. Poskytovatel služeb potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu písemně na poštovní adresu či na emailovou adresu Klienta přijetí informace o odstoupení.
 3. Zrušení nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení oznámení druhé straně.
 4. Klient může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení objednaných služeb uvedené v bodě 5.1. těchto obchodních podmínek.


 4.3. Storno objednávky po zaplacení

 1. Uhrazením celé ceny objednávky Klient uděluje pokyn k započetí poskytování služeb.
 2. Klient tímto bere na vědomí následující podmínky pro stornování objednávky a vrácení ceny za objednané služby výuky. V případě stornování objednané výuky Klientem je Poskytovatel služeb oprávněn ponechat si stornopoplatek z uhrazené ceny ve výši přiměřené, odpovídající vynaloženým nákladům spojeným se zrušením smlouvy, tj. veškeré účelně a prokazatelně vynaložené náklady Poskytovatele služeb.


 4.4. Změna ve výuce, zrušení výuky

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu ve výuce a v trénincích (změna rozvrhu, učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení výukové hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení výuky, případně jednotlivých hodin.

 1. Dojde-li ke změně ve výuce nebo k jejímu zrušení, bude Klient neprodleně informován Poskytovatelem služeb.
 2. V případě zrušení výuky Klientovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny výuky.
 3. V případě vrácení části nebo celé uhrazené ceny výuky bude částka převedena na účet určený Klientem, a to do 14 pracovních dnů.
 4. Za neúčast Klienta na výuce bez závažných důvodů spočívajících na straně Klienta neposkytuje Poskytovatel služeb žádnou finanční ani jinou kompenzaci.


 1. Ceny a platební podmínky

5.1. Ceník a úhrada služeb

 1. Cena služeb je stanovena v souladu se schváleným Ceníkem poskytovaných služeb (dále jen „Ceník poskytovaných služeb“) platným v době uzavření smlouvy. Poskytovatel služeb uveřejňuje Ceník poskytovaných služeb na internetovém portálu http://platform-amakids.eu (dále jen „Internetová platforma“), k němuž mají Klienti přístup. Na cenu služeb mohou mít vliv speciální slevové akce. Výsledná cena může být také stanovena dohodou mezi oběma stranami a její výše je stvrzena písemně před započetím výuky.
 2. Klient hradí služby dle uzavřené smlouvy formou zálohy v 100% výši v závislosti na zvoleném plánu plateb uvedeném v Ceníku poskytovaných služeb, výjimku tvoří pouze způsob úhrady prvního tréninku specifikovaný v odst. c) tohoto článku. Klient je povinen uhradit předem všechny výukové tréninky naplánované na následující měsíc, v němž se mají tréninky uskutečnit, a to vždy nejpozději před konáním dvou posledních Klientem uhrazených vyučovacích hodin, kdy trénink (výuka) se skládá z 2 vyučovacích hodin v celkové délce 90 min., v aktuálním měsíci.
 3. Cena prvního tréninku sestává ze dvou částí. První část se skládá z vstupního poplatku zahrnujícího úhradu nezbytných materiálů pro rozvoj schopností a ceny poskytování služeb v rámci přípravy na trénink. Druhá část uskutečněného tréninku musí být uhrazena Klientem před zahájením následujícího tréninku. Následně je Klient povinen hradit služby formou zálohy v 100% výši v souladu s čl. 5. 1. písm. b) těchto obchodních podmínek.
 4. Cena služeb může být snížena v souvislosti s poskytnutím slevy (zakoupením předplatného) v souladu s Ceníkem poskytovaných služeb, který je umístěn v prostorách Centra a na Internetové platformě.
 5. V případě, že Klient ve lhůtě pěti dnů po ukončení platnosti uhrazené služby (předplatného) neprodlouží předplatné a uhradí cenu jednotlivého rozvojového tréninku, ztrácí tím Klient nárok na slevu při úhradě následných rozvojových tréninků. V tomto případě je Klient povinen hradit cenu tréninků podle stanoveného Ceníku bez poskytnutí slevy. Tento odstavec se nevztahuje na osoby, jímž byla poskytnuta sleva na druhé a třetí dítě ze stejné rodiny.
 6. Za den splnění závazků Klienta z titulu úhrady služeb (datum platby) je považováno datum připsání všech dohodnutých finančních prostředků na běžný účet Poskytovatele služeb.
 7. V případě bezhotovostní platby je Klient povinen hradit cenu služeb v měně CZK na číslo účtu Poskytovatele služeb uvedené ve smlouvě.
 8. Klient hradí objednané služby na základě pokynů Poskytovatele služeb s tím, že pro odlišení platby bude sloužit variabilní symbol, identifikátor platby, v podobě rodného čísla (případně IČO) Klienta, pokud se strany nedohodnou jinak.
 9. Poté, co Poskytovatel služeb obdrží objednávku a poté co obdrží úhradu služeb od Klienta na bankovní účet Poskytovatele služeb, potvrdí tento obdržení a výši finanční částky Klientovi elektronickou poštou na jím uvedenou emailovou adresu v objednávce.
 10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel služeb na žádost Klienta ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Klientovi daňový doklad, resp. fakturu, a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Klienta.
 11. Informace o službách a jejich ceně uváděné Poskytovatelem služeb jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Uvedené ceny jsou konečné, včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.
 12. Poskytovatel služeb je oprávněn měnit cenu svých služeb s přihlédnutím k výši inflace, jakož i z jiných důvodů.
 13. V případě prodlení s úhradou rozvojových tréninků nebudou služby Klientovi poskytovány až do okamžiku obnovení plateb za služby ze strany Klienta.
 14. Organizačními a dalšími náklady se rozumí veškeré náklady skutečně vynaložené Poskytovatelem služeb v průběhu poskytování služeb pro Klienta.
 15. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel služeb je plátcem DPH.


5.2. Platební podmínky

 1. Klient má možnost provádět platby prostřednictvím Internetové platformy s použitím bankovních údajů a pokynů, které jsou uvedeny v uživatelském účtu Klienta. Klient při úhradě ceny služeb je taktéž oprávněn používat různé platební systémy, v tom případě si je vědom toho, že při platbě prostřednictvím jiných jím používaných systémů mohou být účtovány dodatečné poplatky za používání těchto systémů.


 1. Práva a povinnosti smluvních stran

 6.1. Poskytovatel služeb se zavazuje:

 • zorganizovat a zajistit řádné poskytování služeb vymezených v čl. 2 těchto obchodních podmínek;
 • zorganizovat tréninky pro rozvoj schopností Klienta (dále jen „tréninky“ či „rozvojové tréninky“) za účasti zaměstnanců Poskytovatele služeb nebo spolupracovníků s příslušnou kvalifikací pro realizaci výukového programu;
 • v případě nemožnosti plnit své povinnosti podle smlouvy neprodleně oznámit tuto skutečnost Klientovi, jakož i vynaložit veškeré úsilí k odstranění překážek pro splnění svých povinností;
 • v případě aktuální nedostupnosti Klientem zvolené služby neprodleně informovat o této skutečnosti Klienta prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;
 • poskytnout potřebnou literaturu, herní materiály a další vybavení pro rozvojové tréninky, které jsou součástí placeného balíčku rozvojového programu;
 • v případě tréninku s dítětem prokazovat úctu k osobnosti dítěte a chránit dítě před všemi formami fyzického a psychického násilí, zajistit podmínky pro posílení morálního, fyzického a psychického zdraví, emoční pohody dítěte se zohledněním jeho individuálních vlastností během pobytu dítěte na území Centra;
 • v případě zhoršení zdravotního stavu dítěte oznámit tuto skutečnost jeho zákonnému zástupci, jakož i přijmout opatření k poskytnutí pomoci dítěti v souladu s platnými právními předpisy;
 • je – li to možné, dodat zameškanou látku absolvovanou v rámci probíhající výuky v době absence Klienta, v rámci rozsahu služeb, a to za případný příplatek stanovený Poskytovatelem služeb;
 • informovat Klienta, resp. zákonného zástupce dítěte o neúčelnosti poskytování služeb sjednaných smlouvou z důvodu individuálních vlastností dítěte, které znemožňují nebo maří účelnost poskytování služeb.


6.2. Poskytovatel služeb je oprávněn:

 • požadovat od Klienta úplnou a včasnou úhradu poskytované služby;
 • neuzavřít s Klientem smlouvu na nové období po uplynutí platnosti smlouvy v případě porušování podmínek této smlouvy ze strany Klienta v průběhu její platnosti;
 • jednostranně měnit rozvrh a pracovní režim s oznámením této skutečnosti Klientovi ve lhůtě 14 dnů předem zveřejněním informací na Webových stránkách či Internetové platformě, s výjimkou okolností vis maior;
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odepřít účast v rozvojových trénincích Klientovi s příznaky akutní respirační virové infekce nebo jiného infekčního onemocnění;
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo vyloučit dítě z rozvojových tréninků v případě jeho agresivního chování;
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zrušit (přesunout) rozvojové tréninky v případě, že den jejich konání připadá na státní svátek;
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo poskytnout Klientovi pomoc s doučením látky z promeškaných rozvojových tréninků poskytnutím materiálů a poradenství, jakož i doporučení k vykonání domácích úkolů;
 • Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Klient svým chováním opakovaně porušuje práva a oprávněné zájmy ostatních návštěvníků Centra, zaměstnanců Poskytovatele služeb, nebo brání standardnímu průběhu či realizaci tréninků, pokud Klient nesjedná nápravu shora uvedených porušení ani po dvou upozorněních Poskytovatele služeb.


6.3. Klient se zavazuje:

 • včas a v plném rozsahu hradit cenu poskytovaných služeb uvedených v čl. 2 těchto obchodních podmínek;
 • poskytovat včasné informace o svém zdravotním stavu, resp. zákonný zástupce o zdravotním stavu dítěte, které by mohly mít vliv na poskytování služeb;
 • v případě nemoci dočasně přerušit návštěvy Centra až do uzdravení;
 • včas informovat Poskytovatele služeb o důvodech absence Klienta na rozvojových trénincích;
 • v případě vzniku škody zaviněné Klientem na majetku Poskytovatele služeb, jakož i škody na majetku ostatních návštěvníků Centra, je Klient povinen nahradit způsobenou škodu v plné výši;
 • neprodleně oznámit Poskytovateli služeb změnu kontaktního telefonního čísla a emailového kontaktu, případně jiných nezbytných kontaktních údajů;
 • sledovat změny informací zveřejněné na Webových stránkách, Internetové platformě, stránkách na Facebooku „Mentální aritmetika AMAKids“ (je-li Klient uživatelem Facebooku) a v prostorách Centra;
 • prokazovat úctu k zaměstnancům Poskytovatele služeb;
 • navštěvovat rozvojové tréninky v souladu s rozvrhem Poskytovatele služeb, dodržovat Pravidla poskytování služeb v Centru;
 • vykonávat domácí tréninky prostřednictvím on-line platformy, jakož i ústní a písemné úkoly;
 • během návštěv Centra hlídat své osobní věci a nenechávat je bez dozoru. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za ztracené nebo bez dozoru ponechané věci;
 • šetrně nakládat s majetkem Poskytovatele služeb a ostatních návštěvníků;
 • nesdělovat informace o návštěvnících Centra třetím osobám, jakož i nezveřejňovat důvěrné informace;
 • Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.


6.4. Klient je oprávněn:

 • obracet se na zaměstnance Poskytovatele služeb ve všech otázkách ohledně činnosti Centra;
 • získávat úplné a spolehlivé informace o svých dovednostech a dalších výsledcích a o kritériích pro jejich hodnocení;
 • požadovat od Poskytovatele služeb poskytování kvalitních služeb v souladu s podmínkami smlouvy a těmito obchodními podmínkami;
 • navštěvovat Centra během jejich pracovní doby v souladu s rozvrhem rozvojových tréninků;
 • účastnit se olympiád, herních tréninků a dalších akcí pořádaných Centrem;
 • jednostranně odmítnout služby Poskytovatele služeb vypovězením smlouvy. V případě předčasného ukončení poskytování služeb v souladu se smlouvou budou nevyčerpané peněžní prostředky vráceny po odečtení organizačních a dalších nákladů účelně a prokazatelně vynaložených v průběhu poskytování služeb pro Klienta;
 • odstoupit od smlouvy v případě nepatřičného vztahu zaměstnanců a spolupracovníků Poskytovatele služeb ke Klientovi, prokázání neúcty k jeho osobnosti, použití fyzického a psychického násilí, narušení jeho morálního, fyzického a psychického zdraví;


 1. Odpovědnost smluvních stran
 1. Smluvní strany jsou odpovědné za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 2. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost v případě zatajení nebo zkreslení informací ze strany Klienta o svém zdravotním stavu neumožňujícím návštěvy Centra či zdravotní způsobilosti potřebné k účasti na výuce.
 3. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za úplné nebo částečné neplnění svých povinností, pokud k nim došlo v důsledku události vis maior nastalé po uzavření smlouvy. Smluvní strana, jež není schopna z uvedeného důvodu plnit své povinnosti, je povinna neprodleně (avšak nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od okamžiku vzniku a ukončení okolností vis maior) písemně oznámit druhé smluvní straně vznik, předpokládanou dobu trvání a ukončení shora uvedených okolností.
 4. Klient tímto prohlašuje, že veškeré údaje jím sdělené Poskytovateli služeb jsou správné a úplné.

 

 1. Zákaz šíření materiálů Poskytovatele služeb

Veškeré materiály, herní materiály, literatura a další vybavení pro rozvojové tréninky poskytnuté Poskytovatelem služeb Klientovi, jakožto další podklady k výuce nejsou určeny k volnému šíření a Klient je oprávněn užívat je pouze a výhradně pro své potřeby v souladu s pokyny Poskytovatele služeb.

 

 1. Nakládání s osobními údaji

Všechny osobní údaje poskytnuté Klientem Poskytovateli služeb budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s platnými právními předpisy České republiky a relevantními předpisy Evropských společenství (zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Klient udělením souhlasu se zásadami zpracování osobních údajů tento souhlas uděluje pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Poskytovatele služeb.

Klient má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel služeb eviduje, tyto je oprávněn měnit či doplňovat, písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním a další práva mu náležející v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Klienta překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 2. Všechny spory a neshody smluvních stran vyplývající ze vztahu vzniklého na základě smlouvy budou řešeny způsobem stanoveným platnými právními předpisy České republiky. Klient bere na vědomí, že v případě sporu mezi Poskytovatelem služeb a Klientem lze řešit vzniklý spor přímo s Poskytovatelem služeb dohodou, případně dále mimosoudní cestou. V takovém případě Klient může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, tel. 296 366 360, email: adr@coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze Klient, který je fyzickou osobou, která jedná ve vztahu k podnikateli – Poskytovateli služeb, avšak nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V rámci institutu ADR nelze řešit spory mezi dvěma podnikateli ani spory mezi nepodnikajícími osobami navzájem. Návrh na zahájení řešení sporu může Klient podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u Poskytovatele služeb poprvé. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt zde.
 3. Poskytovatel služeb se zavazuje usilovat v případě sporu s Klientem o jeho mimosoudní řešení v případě, že Klient uvedené výslovně neodmítne.
 4. Poskytovatel služeb uskutečňuje svoji činnost na základě platného živnostenského oprávnění. Kontrolu jeho činnosti provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, na který se Klient rovněž může obrátit v případě sporu s Poskytovatelem služeb.
 5. Ostatní záležitosti neuvedené v těchto obchodních podmínkách se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Každá takováto změna nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění novelizovaných obchodních podmínek na Webových stránkách a v sídle a provozovně Poskytovatele služeb. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2020.