Rozvoj bez hranic
+420 212 340 340
info@amakids.cz

FAQ

Jak se mentální aritmetika liší od jiných kroužků nebo studijních programů pro školáky? Číst odpověď
Jedinečnost této metody spočívá v souběžném harmonickém rozvoji obou mozkových hemisfér. Běžně věnujeme pozornosti především levé hemisféře, která je u 95% populace popředu oproti pravé. Rozvojem obou mozkových hemisfér si dítě pěstuje sebevědomí, soustředění, pozornost k detailům a obecné dovednosti pro učení se novým věcem – cizím jazykům, školním předmětům atd.
Od kolika let můžeme začít? Číst odpověď
Lekce jsou nastaveny pro děti od 5 let výš, podmínkou je umět počítat do 10 a navštívit zkušební hodinu.
Zlepší se výsledky ve škole? Číst odpověď
Smyslem kurzu je harmonický rozvoj mozku dítěte, nikoliv kupecké počty. Zlepší se úplně všechny výsledky - už po 2 - 3 měsících pravidelného cvičení byste měli zaznamenat pokrok ve studiu matematiky, cizích jazyků či jiných předmětů.
Jak probíhají lekce? Číst odpověď
Jsou zábavné a intenzivní, ani zdaleka se nevěnujeme jen počtům: rozvíjíme motoriku, paměť, pozornost, cvičíme správné držení těla, relaxujeme oči, to vše hravou formou.
Jak dlouho kurz trvá? Číst odpověď
Každé dítě se učí jiným tempem, v průměru celý kurz trvá 2-2,5 let. Jednotlivé skupiny dětí se scházejí jednou týdně (2 vyučovací hodiny). Během týdne je třeba pravidelně cvičit - domácí úkoly zaberou přibližně 20 minut 4krát týdně.
Kolik je dětí ve skupině? Číst odpověď
Nanejvýš 10, abychom mohli každému dítěti věnovat individuální péči podle potřeby.
Je možné doma cvičit samostatně? Číst odpověď
Samozřejmě. Každý student si s kurzem kupuje sadu učebnic a sešitů a přístup na online-platformu, kde může procvičovat, opět hravou formou, co se naučil.
Je tato metoda vhodná i pro dospělé? Číst odpověď
Ano, můžete cvičit se svými dětmi doma. V Asii a Americe je tato technika známá jako dobrá prevence Alzheimerovy choroby a senility. Mentální aritmetika je gymnastikou pro váš mozek. Chcete žít déle a šťastněji? Začněte s abakem!
Výhody metody Mentální aritmetika Číst odpověď
Funkčně se mozek dětí neliší od dospělých, každá hemisféra vnímá okolní svět vlastním způsobem a doplňují se navzájem. Spojení mezi nimi však prochází vývojem a pro jeho zdárný průběh je zásadní vytvoření co nejhustší sítě nervových spojení. Existuje mnoho metod, které jejich vznik podněcují, a jednou z nich je právě mentální aritmetika. Jejím základem je počítání pomocí obrazů, ve vlastní představivosti – při pravidelném procvičování a dobrém vedení pak dítě dokáže během vteřin provádět všechny běžné aritmetické úkony i s velkými čísly rychleji, než kalkulačka. Není to však samoúčelné: během výuky si také procvičí paměť, tvůrčí myšlení, představivost, logické myšlení a obecnou schopnost najít mezi několika možnými cestami tu nejlepší. Program mentální aritmetiky je moderní a uzpůsobený zájmům dnešních dětí, jeho základ má však tisíciletou tradici, a také mnoho „zázračných počtářů“ či vědců (např. Richard Feynman, Albert Einstein) při popisu svých myšlenkových procesů uvádí, že používá obdobné postupy.
Dobře, hemisféry chápu. Jak právě mentální aritmetika přispěje k harmonizaci jejich spolupráce? Číst odpověď
Každá z nich je zodpovědná za určité funkce, ta levá vládne logickému, analytickému myšlení, a také odpovídá za verbalizaci našich myšlenek. Ta pravá pak vnímá intuitivně, abstraktně a v obrazech, je více „umělecká“. Běžná výuka matematiky a počtů je zaměřena prakticky výlučně na levou mozkovou hemisféru a logiku, zatímco metodika mentální aritmetiky zapojuje postupně oba druhy myšlení a učí používat je zároveň: během milisekund procházejí čísla neuronovými spoji z levé mozkové hemisféry do pravé. Zhruba to funguje takto: levá hemisféra přečte čísla, pravá je převede na obrázky, v duchu proběhne výpočet pomocí obrazů a výsledek zase zpracuje levá hemisféra, která mu přiřadí čísla. Provedené studie prokázaly, že program mentální aritmetiky příznivě ovlivňuje celkový vývoj mozku dítěte: podněcuje pravou mozkovou hemisféru, která by jinak nebyla tolik využívána.
Jak probíhají lekce ve škole mentální aritmetiky AmaKids? Číst odpověď
Začínáme s pomůckou zvanou abakus, počítadlem japonského typu. Postupně zapojujeme obraznost: děti si kuličky abaku představují v duchu. Takto si hravou formou děti osvojí dovednost řešit i složité aritmetické úlohy.
K čemu mému dítěti kurz mentální aritmetiky vlastně bude? Číst odpověď
Rozvíjí pravou mozkovou hemisféru a pomáhá vytvářet stabilní propojení s levou. Prakticky to znamená, že dítě si zvykne vnímat i složité problémy jako hru. Metoda je základem pro dosažení skvělých výsledků jak v matematice, tak i v jiných oblastech, jakékoliv učení pro něj bude snazší jak teď, tak i v dospělosti.
Co je smyslem tohoto kurzu? Číst odpověď
Rozvinout rychlost vnímání a dovednosti k učení všeho nového na co nejvyšší úroveň hravou a zábavnou formou.
Co znamená "mentální aritmetika"? Číst odpověď
Doslova: počítání v mysli. Je to metoda rozvoje intelektuálních dovedností dětí ve věku 5 až 16 let, založená na jedinečném systému počítání v hlavě. Po absolvování kurzu dítě bude počítat zpaměti (sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování) rychleji než kalkulačka!
Jaký je přínos mentální aritmetiky pro děti? Číst odpověď
Kromě samotné dovednosti rychle a bez námahy počítat v hlavě, která je užitečná, vyživuje kořeny sebejistoty a důvěry ve vlastní schopnosti. Tento kurz pomáhá rozkrývat vlastní potenciál a různé tvůrčí dovednosti, které by jinak zůstaly schované pod povrchem. Jedním z vedlejších produktů jsou lepší studijní výsledky ve škole. Dítě se učí projevovat vlastní iniciativu a vůdčí schopnosti, dosahovat svých met a cílů.
Co přesně je abakus? Číst odpověď
Je to počítadlo, jehož použití má tradici dlouhou nejméně 5000 let. Moderní abakus vypadá jako rámeček s vertikálně umístěnými jehlicemi, kterých je většinou 13. Na každé z nich je 5 kuliček, ty svrchní jsou od spodních odděleny příčkou. Čtyři spodní kuličky nazýváme v abakusové hantýrce "zemské" a každá představuje jedničku, horní nazýváme "nebeské" a odpovídají pěti "zemským".
Co přesně znamená „rozvoj obou mozkových hemisfér“ a k čemu je to dobré? Číst odpověď
Pravá hemisféra "přemýšlí" v intencích představivosti, obrazů, právě tam žije fantazie. Levá pak odpovídá víc za logiku, řeč, čísla. Přimějeme-li je ke spolupráci a synchronizaci, používáme zároveň "intuitivní" a "logickou" část našeho myšlení.
Jakými způsoby přimějete hemisféry ke spolupráci? Číst odpověď
Zásadní je například zapojení rukou a jemné motoriky, kinestetického vnímání, které aktivuje mozek jako celek, nikoliv jen jednu z hemisfér. Představování si symbolů a čísel v duchu "přepíná" z levé hemisféry na pravou a vybízí je spolupracovat. Metoda sestává z uvedeného kinestetického a taktilního prvku, her a vlastních výpočtů.
Abacus
Zkušební lekce ZDARMA
Dnes přihlášených 101

NENAŠLI JSTE HLEDANOU ODPOVĚD? NAPIŠTE NÁM!